Darmowa wysyłka na terenie całego obiektu
Darmowa wysyłka na terenie całego obiektu

Mój koszyk

Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

W rezerwacji


Po zatwierdzeniu zakupów, użytkownik zostanie obciążony kwotą zamówienia.


Razem (z VAT)

Złóż zamówienie Kontynuuj zakupy

ZASADY I WARUNKI
HOORTRADE


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") proponowane są przez spółkę HOORTRADE, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale 7.500 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyonie pod numerem 878 143 601, której siedziba znajduje się przy 4 bis, avenue Jean-François Raclet w LYON (69007) (zwaną dalej "HOORTRADE").
Poprzez swoją stronę internetową dostępną pod następującymi adresami URL: www.casanoov.fr/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.pt/ www.casanoov.se/ - (zwaną dalej "Stroną"), HOORTRADE oferuje sprzedaż w katalogu towarów konsumpcyjnych przeznaczonych do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków (zwanych dalej "Produktami"), każdemu kupującemu, osobie fizycznej, działającej w celach nie objętych zakresem swojej działalności zawodowej i zamieszkałej na terytorium Francji lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej (zwanemu dalej "Klientem").
Każdy Klient potwierdza, że przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z HOORTRADE posiadał wiedzę, w sposób czytelny i zrozumiały, na temat niniejszych OWS, jak również wszystkie informacje niezbędne do wykonania niniejszego, zgodnie z artykułami od L.111-1 do L.111-8 i L.221-5 Kodeksu Konsumpcji.

1.ZASTOSOWANIE I WYKONALNOŚĆ GVC'S

1.1 Niniejsze OWS mają zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do wszelkich zamówień na Produkty złożonych na Stronie przez Klienta.
1.2 Niniejsze OWS mają na celu określenie warunków zamówienia Produktów na Stronie, jak również odpowiednich praw i obowiązków każdej ze stron w kontekście dostawy Produktów.
1.3 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, niniejsze OWS mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi klauzulami wynikającymi z warunków ogólnych, wcześniej opracowanych i opublikowanych na Stronie. Mają one zastosowanie do wyłączenia wszelkich innych uzgodnień.
1.4 Niniejsze OWS są uważane za integralną i istotną część umowy zawartej pomiędzy HOORTRADE a każdym z jego Klientów. Są one dostępne w każdej chwili na Stronie.
1.5 Niniejsze OWS są systematycznie zgłaszane Klientowi podczas zatwierdzania jego zamówienia, co oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych OWS. Akceptacja ta polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola przeznaczonego do tego celu. Fakt zaznaczenia tego pola będzie uważany za mający taką samą wartość jak odręczny podpis Klienta.
1.6 HOORTRADE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub dostosowania niniejszych OWS w dowolnym czasie. W każdym przypadku, tylko wersja obowiązująca w dniu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej będzie obowiązywać Klienta.
1.7 Fakt, że HOORTRADE nie korzysta w danym momencie z któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowany jako warty rezygnacji w celu skorzystania z niego później.
1.8 HOORTRADE zaprasza każdego Klienta do dokładnego zapoznania się z niniejszymi OWS, do ich wydrukowania i/lub zapisania na trwałym nośniku, przed przystąpieniem do składania zamówienia na Produkty na Stronie.

2.UTWORZENIE / POSIADANIE OSOBISTEGO KONTA KLIENTA

2.1 Utworzenie i/lub posiadanie osobistego konta klienta jest koniecznym i obowiązkowym warunkiem wstępnym w celu zatwierdzenia zamówienia Produktów na Stronie.
2.2 Klient może utworzyć swoje osobiste konto:
● od pierwszej wizyty w Witrynie lub w dowolnym innym czasie podczas kolejnej wizyty w Witrynie, z zakładki przeznaczonej do tego celu i dostępnej na wszystkich stronach Witryny;
● przy składaniu zamówienia w Witrynie, po wybraniu Produktów, które chce zamówić i zatwierdzeniu swojego "Koszyka".
2.3 W celu utworzenia swojego osobistego konta, Klient musi wypełnić wszystkie wymagane informacje dotyczące jego osoby, przy czym należy zaznaczyć, że niekompletne utworzenie konta nie może zostać zatwierdzone.

3.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA STRONIE

3.1 Wszystkie zamówienia produktów są koniecznie składane za pośrednictwem Strony. HOORTRADE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wizualizacje i opisy jak najbardziej wierne Produktom. Ponieważ jednak te elementy wizualne i teksty ilustracji nie są umowne, Zleceniodawca nie może ponosić odpowiedzialności w tym zakresie ze strony HOORTRADE.
3.2 HOORTRADE nie przyjmuje żadnego zamówienia produktów wykonanych na zamówienie, które nie są prezentowane na Stronie.
3.3 Pod warunkiem, że HOORTRADE wyraźnie zaproponuje to na Stronie internetowej, Klient może :
- Przystąpić do rezerwacji Produktu, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek płatności. W celu potwierdzenia rezerwacji, na podany przez niego adres e-mail zostaje wysłany Klientowi e-mail z rezerwacją. Gdy zarezerwowany Produkt(y) może być wstępnie zamówiony(e) lub zamówiony(e), HOORTRADE dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta o możliwości wstępnego zamówienia lub zamówienia danego Produktu(ów).
- Wstępne zamówienie Produktu, którego nie ma w magazynie i który jest uzupełniany. W zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności, zostanie ona obciążona przez HOORTRADE w momencie złożenia zamówienia wstępnego, w trakcie ekspedycji produktów lub przy odbiorze pierwszej przesyłki. HOORTRADE przystąpi do realizacji zamówienia Klienta od razu po otrzymaniu produktów.
- Zamówienie Produktu w magazynie. W zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności, Klient zostanie obciążony przez HOORTRADE w momencie składania zamówienia, w trakcie wysyłki produktów lub przy odbiorze pierwszej paczki. HOORTRADE przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po potwierdzeniu przez Operatora Usług Płatniczych wypłacalności Klienta.
3.4 Klient wybiera bezpośrednio na stronie internetowej Produkt(y), który chce zamówić i może w każdej chwili wejść na stronę "Mój Koszyk" w celu wizualizacji wybranych Produktów i ich walidacji w celu złożenia zamówienia.
3.5 Klient musi, w każdym przypadku, połączyć się ze swoim osobistym kontem, jeśli nie zrobił tego wcześniej, lub jeśli nie zrobił tego wcześniej, utworzyć konto w celu złożenia zamówienia na Stronie. W celu sfinalizowania swojego zamówienia, będzie on zobowiązany do podania dodatkowych informacji, w szczególności swojego numeru telefonu w celu ułatwienia umówienia się na dostawę swoich Produktów, jak również adresu dostawy i adresu do faktury swojego zamówienia. W tym zakresie Klient nie może żądać dostawy zamówionych Produktów w miejscu innym niż jego kraj zamieszkania. Wszelkie prośby o dostawę w mieście lub miejscowości wykluczonej przez HOORTRADE (por. załącznik 2 niniejszych OWS) lub trudno dostępnej powinny być kierowane do HOORTRADE poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie pod adresem www.casanoov.fr/contact - www.casanoov.at/contact - www.casanoov.be/contact - www.casanoov.de/contact - www.casanoov.dk/contact - www.casanoov.es/contact - www.casanoov.fi/contact - www.casanoov.ie/contact - www.casanoov.it/contact - www.casanoov.lu/contact - www.casanoov.nl/contact - www.casanoov.pl/contact - www.casanoov.pt/contact www.casanoov.se/contact - w celu uzyskania kosztorysu dostawy. W każdym przypadku, wszystkie zamówienia muszą być należycie wypełnione i muszą zawierać te informacje, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność i adekwatność podanych danych.
3.6 Klient może dokonywać zmian, poprawek, uzupełnień, a nawet anulować swoje zamówienie do momentu zatwierdzenia go na stronie podsumowania zamówienia, przed dokonaniem płatności.
3.7 Przed zatwierdzeniem swojego zamówienia, Klient musi zapoznać się z niniejszymi OWH i zaakceptować je w całości i bez zastrzeżeń.
3.8 Po zatwierdzeniu swojego zamówienia i informacji o dostawie, Klient musi wybrać metodę płatności za swoje zamówienie w zarezerwowanym do tego celu miejscu, dodać dowolny kod rabatowy, który może posiadać, a następnie zatwierdzić płatność.
3.9 W hipotezie, w której z powodu błędu komputerowego i/lub technicznego, Klient zamówiłby jeden lub kilka Produktów, które byłyby faktycznie niedostępne w sprzedaży, HOORTRADE poinformuje Klienta o tym błędzie magazynowym tak szybko jak to możliwe po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie HOORTRADE przystąpi do anulowania zamówienia i do zwrotu pieniędzy za dane Produkty.
3.10 Umowa pomiędzy HOORTRADE a Klientem zostaje ostatecznie zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Niniejsze potwierdzenie zamówienia zawiera niniejsze OWU w formacie PDF. Zamówienie ostateczne nie może zostać anulowane, w całości lub częściowo, przez Klienta, z wyjątkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6.
3.11 Wszelkie prośby związane z zamówieniem muszą być kierowane do HOORTRADE poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na Stronie, dostępny poprzez osobiste konto Klienta.

4.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny produktów
4.1 Dostęp do Strony i prezentacji Produktów jest bezpłatny. Tylko zamówienie jednego lub kilku Produktów będzie podlegało opłacie przez tego ostatniego.
4.2 Obowiązujące ceny są cenami obowiązującymi w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na Stronie. Ceny dostarczonych Produktów mogą się różnić w zależności od miejsca dostawy, ceny Produktów przeznaczonych do kraju spoza Unii Europejskiej nie podlegają podatkowi VAT.
4.3 Ceny Produktów oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z zamówieniem są wskazane, w sposób jasny i zrozumiały, na podsumowaniu zamówienia. Przed złożeniem zamówienia, Klient jest zobowiązany do potwierdzenia tego podsumowania.
Zasady i warunki płatności
4.4 Ceny będą fakturowane na podstawie stawek obowiązujących w momencie składania zamówienia. Faktura podsumowująca wszystkie zamówione przez Klienta Produkty, jak również ich koszt, będzie systematycznie wysyłana do Klienta.
4.5 Klient zapłaci cenę swojego zamówienia bezpośrednio na Stronie, zgodnie z metodą i opcją płatności wybraną przy składaniu zamówienia, i to zgodnie z przewidzianą w tym celu procedurą. W zależności od kraju zamieszkania, HOORTRADE proponuje Klientowi różne sposoby płatności.
4.6 W przypadku płatności za zamówienie lub zamówienia wstępnego w CB/Mastercad/Visa/Paypal, Klient będzie miał możliwość wyboru momentu efektywnego obciążenia swojego zamówienia według dwóch następujących opcji :
- Albo płatność zostanie dokonana w momencie wysyłki zamówienia, kiedy przewoźnik przejmie zlecenie.
- Albo płatność zostanie dokonana w momencie otrzymania zamówienia: w tym przypadku Klient jest poinformowany, że ta opcja płatności wygeneruje dodatkowe koszty dokładnie wskazane na Stronie w momencie finalizacji jego zamówienia.
W obu przypadkach Klient podaje swoje dane bankowe przy składaniu zamówienia, ale kwoty zostaną pobrane dopiero w momencie wysłania zamówienia lub w momencie potwierdzenia i akceptacji przez Klienta odbioru przesyłki (lub pierwszej paczki tego samego zamówienia, w przypadku dostawy wielopakowej).
HOORTRADE przygotowuje zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia o wypłacalności wybranego przez Klienta środka płatniczego.
4.7 W przypadku płatności za zamówienie lub zamówienie przedpremierowe z SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24, Klient zostanie obciążony w momencie składania zamówienia lub zamówienia przedpremierowego.
4.8 Klient jest poinformowany, że dla każdej płatności, HOORTRADE używa bezpiecznego systemu płatności zarządzanego przez autoryzowanych dostawców płatności CHECKOUT i PAYPAL.
4.9 Brak płatności w terminie płatności automatycznie, bez uprzedniego formalnego powiadomienia i z mocy prawa, prowadzi do zawieszenia lub unieważnienia zamówienia Klienta, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego postępowania.

5.DOSTAWA PRODUKTU

5.1 Produkty zamówione na Stronie dostarczane są wraz z odpowiednimi instrukcjami obsługi i instalacji. Dokumenty te mogą być również przesłane do Klienta na jego życzenie. Klient jest informowany, że w przypadku zamówienia Produktu dostarczonego w kilku pakietach, odpowiednie instrukcje są umieszczane tylko w jednym z dostarczonych pakietów.
5.2 Klient zostaje poinformowany, że Produkty są dostarczane przez upoważnionego do tego przewoźnika. Cena dostawy jest wliczona w cenę sprzedaży Produktu. W przypadku, gdy dostawa musi być realizowana w miejscu trudno dostępnym, HOORTRADE prześle Klientowi ofertę na tę dostawę.
5.3 O ile w trakcie składania zamówienia lub w opisie zamówionych Produktów (w szczególności w przypadku rezerwacji lub zamówienia wstępnego Produktu) na Stronie Internetowej nie postanowiono inaczej, HOORTRADE zobowiązuje się do wysłania wspomnianych Produktów w ciągu 72 godzin roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Opóźnienia ogłoszone na Stronie Internetowej są zgodne z praktykami naszych autoryzowanych przewoźników. W każdym przypadku, zamówione Produkty zostaną dostarczone w maksymalnym terminie trzydziestu (30) dni od zawarcia umowy lub w terminie uzgodnionym z Klientem.
5.4 W przypadku nieobecności Klienta w umówionym z przewoźnikiem terminie dostawy i/lub w przypadku błędu w adresie dostawy lub numerze telefonu podanym przez Klienta lub w przypadku trudności w dostępie do umówionego miejsca dostawy, HOORTRADE zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta w całości lub w części dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia nowej dostawy Produktu (Produktów), o czym Klient zostanie poinformowany wcześniej.
5.5 W przypadku, gdy Klient nie otrzyma zamówionego Produktu (Produktów), bez uzasadnienia przekazania go do HOORTRADE, zostanie mu zwrócona kwota zamówienia pomniejszona o koszty zwrotu zamówienia do magazynu HOORTRADE (patrz harmonogram kosztów zwrotu 6.6).
5.6 Klient może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie dostawy, jeśli zauważy anomalię dotyczącą dostawy (uszkodzenie, brak Produktu w stosunku do dowodu dostawy, uszkodzone opakowanie, zepsuty lub uszkodzony Produkt, itp.) Jeśli zamówiony przez Klienta Produkt lub Produkty zostały uszkodzone lub zniszczone podczas transportu do uzgodnionego miejsca dostawy, Klient musi jak najszybciej poinformować o tym HOORTRADE, aby umożliwić mu kontakt z danym przewoźnikiem. Klient jest proszony o udokumentowanie napotkanych problemów (zdjęcie, komentarze BL) w celu ułatwienia realizacji zwrotów z przewoźnikiem.
5.7 Jeśli paczka Klienta zostanie zwrócona do HOORTRADE z powodu anomalii lub uszkodzenia, HOORTRADE skontaktuje się z Klientem po otrzymaniu zwróconej paczki, aby poprosić o dalsze postępowanie z zamówieniem. Jeśli Klient omyłkowo odmówił przyjęcia przesyłki, będzie mógł poprosić o jej zwrot, płacąc z góry koszty związane z nową przesyłką, która zostanie mu przekazana. Koszty te będą również musiały zostać opłacone w przypadku zamówień, dla których koszty wysyłki zostały zaoferowane w momencie składania zamówienia.
5.8 Wszelkie opóźnienia w dostawie w stosunku do daty lub opóźnienia wskazanego Klientowi w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku braku wskazania daty lub opóźnienia w trakcie składania zamówienia, przekraczające trzydzieści (30) dni od zawarcia umowy, mogą prowadzić do rozstrzygnięcia sprzedaży z inicjatywy Klienta, na jego pisemną prośbę przesłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeśli po zleceniu HOORTRADE zrealizowania dostawy, nie zrealizował jej. Wówczas Klient otrzyma zwrot całości wpłaconych kwot, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty anulowania umowy. Klauzula ta nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie w dostawie spowodowane jest działaniem siły wyższej.

6.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Klient ma czternaście (14) wolnych dni od otrzymania Produktów, aby móc skorzystać z prawa do zwrotu w HOORTRADE, zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi opisanymi w Kodeksie Konsumenckim, bez konieczności uzasadniania przyczyny lub płacenia kar.
6.2 Jeśli Klient zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować HOORTRADE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej przez wysłanie, przed upływem powyższego terminu:
- Za pomocą formularza załączonego do niniejszych OWS, w Załączniku 1 i przesłanego albo pocztą za potwierdzeniem odbioru, albo poprzez formularz kontaktowy dostępny w strefie Klienta na Stronie.
- Z każdym innym wyraźnym, jednoznacznym oświadczeniem wyrażającym chęć wycofania się (na przykład, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru).
6.3 W każdym przypadku, Klient musi wskazać jednoznaczną i jednoznaczną wolę wycofania się i swój wybór zarządzania zwrotem pakietów lub skorzystania z usług HOORTRADE.
6.4 Po otrzymaniu przez HOORTRADE prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu przesyłki, HOORTRADE niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania zwrotu na trwałym nośniku, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
6.5 W każdym przypadku Klient będzie musiał zwrócić Produkty do HOORTRADE lub do innej osoby wyznaczonej przez HOORTRADE, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od momentu poinformowania o swojej decyzji o zwrocie. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić dany Produkt (Produkty) do HOORTRADE w oryginalnym opakowaniu, wraz z przekazanymi zawiadomieniami i/lub ewentualnymi akcesoriami.
6.6 HOORTRADE oferuje Klientowi usługę zwrotu Produktów ze względu na ich objętość i/lub wagę. Klient może zaakceptować propozycję HOORTRADE lub powierzyć zwrot Produktów wybranemu przez siebie przewoźnikowi. W przypadku przyjęcia propozycji HOORTRADE Klient zostaje poinformowany, że pozostaje on odpowiedzialny za opłacenie kosztów zwrotu Produktów oraz że HOORTRADE potrąci odpowiednie koszty z całkowitej kwoty, która zostanie mu zwrócona. Na koszty zwrotu Produktów składa się stała opłata w wysokości 26,45 euro za opakowanie + koszty zmienne w zależności od wagi opakowania (patrz tabela poniżej).
WAGA OPAKOWANIA DO A (w KG) WYSYŁKA ZWROTNA W PACZCE TTC
1 210,83 PLN
2 214,88 PLN
3 218,93 PLN
4 223,02 PLN
5 227,07 PLN
6 231,12 PLN
7 235,17 PLN
8 239,27 PLN
9 243,32 PLN
10 247,37 PLN
11 251,42 PLN
12 255,51 PLN
13 259,56 PLN
14 263,61 PLN
15 267,66 PLN
16 271,76 PLN
17 275,81 PLN
18 279,86 PLN
19 283,91 PLN
20 288,00 PLN
21 292,05 PLN
22 296,10 PLN
23 300,15 PLN
24 304,25 PLN
25 308,30 PLN
26 312,35 PLN
27 316,40 PLN
28 320,45 PLN
29 324,54 PLN
30 328,59 PLN
Niezależnie od wyboru przewoźnika dokonanego przez Klienta, elementy zwracane są niekompletne, uszkodzone, uszkodzone w wyniku nieprawidłowej obsługi przez Klienta nie będą zwracane w całości. HOORTRADE będzie poinformować Klienta o wysokości odszkodowania odpowiadającego szkodom cierpiał.
6.7 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, całość wpłaconych przez niego kwot zostanie mu zwrócona przez HOORTRADE, bez nieuzasadnionej zwłoki, w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania HOORTRADE o decyzji odstąpienia od umowy przez Klienta. Jeśli Klient zdecyduje się na skorzystanie z usługi zwrotu Produktu oferowanej przez HOORTRADE, odpowiednie koszty zwrotu zostaną potrącone ze zwróconej kwoty. Zwrot ten może zostać odroczony do czasu zwrotu Produktów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu wysyłki tych Produktów, przy czym wybrana data jest pierwszym z tych faktów. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty w momencie składania zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na użycie innego środka płatności i pod warunkiem, że zwrot nie spowoduje żadnych kosztów dla Klienta.

7.GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancje prawne
Jeżeli konsument działa na podstawie prawnej gwarancji zgodności, ma dwa lata od daty dostawy towarów na podjęcie działania; może on wybrać między naprawą a wymianą towarów, z zastrzeżeniem warunków dotyczących kosztów przewidzianych w art. L.217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego; z wyjątkiem towarów używanych, jest on zwolniony z obowiązku udowodnienia braku zgodności towarów w ciągu 24 miesięcy od dostawy towarów.
Prawna gwarancja zgodności ma zastosowanie niezależnie od wszelkich gwarancji handlowych, które mogły zostać udzielone.
Konsument może podjąć decyzję o wykonaniu gwarancji na wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 k.c., chyba że sprzedawca zastrzegł, że nie będzie związany żadną gwarancją; w przypadku wykonania tej gwarancji kupujący ma wybór między anulowaniem sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 k.c.. Od momentu wykrycia wady przysługuje mu okres dwóch lat.
Odroczenie, zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia nie może skutkować wydłużeniem wygasającego terminu przedawnienia poza dwadzieścia lat od dnia, w którym powstało prawo zgodnie z art. 2232 k.c..
7.1 Wszystkie Produkty zakupione na Stronie korzystają z następujących gwarancji prawnych, przewidzianych przez Kodeks Cywilny i Kodeks Konsumenta:
Prawna gwarancja zgodności
7.2 Zgodnie z artykułami L.217-4 i kolejnymi Kodeksu Konsumenckiego, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową zawartą z Klientem i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady zgodności istniejące podczas dostawy Produktu. Gwarancja zgodności może być wykonana, jeżeli wada powinna istnieć w dniu przejęcia Produktu.
7.3 Jeżeli jednak wada pojawi się w ciągu 24 miesięcy od tej daty, domniemywa się, że spełnia ona ten warunek. Jednakże, zgodnie z art. L.217-7 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "sprzedawca może obalić to domniemanie, jeżeli nie jest ono zgodne z charakterem [produktu] lub powoływanym brakiem zgodności". W związku z tym HOORTRADE może przeanalizować kwestionowany Produkt w celu ustalenia, czy wada istnieje, czy też nie w dniu dostawy Produktu do Klienta. Z drugiej strony, po upływie 24 miesięcy, do Klienta należy udowodnienie, że wada istniała w momencie przejęcia Produktu.
7.4 Zgodnie z art. L.217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "w przypadku braku zgodności, Klient wybiera pomiędzy naprawą lub wymianą Produktu. Jednakże Sprzedawca nie może postępować zgodnie z wyborem Kupującego, jeżeli wybór ten pociąga za sobą koszty, które są wyraźnie nieproporcjonalne do innej metody, biorąc pod uwagę wartość towaru lub znaczenie wady. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany postępować, chyba że nie jest to możliwe, zgodnie z metodą wybraną przez kupującego.
Gwarancja prawna na wady ukryte
7.5 Zgodnie z art. 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego Klient może żądać wykonania gwarancji na wady ukryte, jeżeli przedstawione wady nie pojawiły się w momencie zakupu, są wcześniejsze i są wystarczająco poważne (wada musi albo spowodować, że Produkt nie nadaje się do użytku, do którego jest przeznaczony, albo ograniczyć to użytkowanie do takiego stopnia, że Klient nie nabyłby Produktu lub nie nabyłby go po takiej cenie, gdyby wiedział o wadzie).
7.6 Reklamacje, wnioski o zwrot kosztów za Produkt niezgodny z przeznaczeniem muszą być składane drogą pocztową lub poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy, dostępny na Stronie w strefie klienta. Klient otrzyma zwrot pieniędzy przelewem bankowym w wysokości kwoty swojego zamówienia. Koszty procedury zwrotu (w szczególności koszty przesyłki zwrotnej danego Produktu) pozostaną na koszt HOORTRADE.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Każda ze stron bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z jej wad, błędów lub zaniedbań i powodujące bezpośrednie szkody dla drugiej strony.
Odpowiedzialność klienta
8.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość, precyzję, trafność i dokładność informacji podanych na stronie internetowej w celu złożenia i zatwierdzenia zamówienia. Jakikolwiek błąd Klienta dotyczący danych przekazanych HOORTRADE podczas składania zamówienia, który może mieć wpływ na dostawę zamówionych Produktów, może skutkować obciążeniem HOORTRADE kosztami niezbędnymi do zapewnienia nowej dostawy. HOORTRADE nie ponosi za to odpowiedzialności.
8.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec HOORTRADE i ewentualnie wobec osób trzecich za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez informacje przekazane, transmitowane lub nadawane w związku ze złożeniem zamówienia i stosowaniem niniejszych OWH, jak również za naruszenie przez Klienta niniejszych postanowień umownych.
8.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Produktów, które zamawia za pośrednictwem Strony.
8.5 Montaż i instalacja dostarczonego Produktu(ów) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Podobnie, wszelkie ewentualne cięcia Produktu lub modyfikacje części składających się na Produkt są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Klienta. W żadnym wypadku HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za montaż, który nie jest zgodny z zasadami sztuki lub z instrukcją montażu i użytkowania.
8.6 W celu zapewnienia prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta zaleca się, aby Klient w dniu dostawy sprawdził stan i zawartość przesyłki, a o stwierdzonych wadach niezwłocznie powiadomił HOORTRADE za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku wystąpienia wady, Klient nie może przystąpić do montażu produktu przed rozpatrzeniem jego reklamacji przez HOORTRADE (patrz terminy rozpatrywania w artykule 8.9 niniejszych OWH). W przypadku montażu produktu, HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nowe widoczne wady stwierdzone przez Klienta po tym montażu.
Odpowiedzialność HOORTRADE
8.7 HOORTRADE podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić Klientowi dostawę Produktów o najwyższej jakości i w możliwie najlepszym stanie. HOORTRADE ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu i będzie zajmować się wyłącznie ewentualnymi roszczeniami związanymi z tymi Produktami.
8.8 HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstałyby z winy samego klienta lub z powodu nieprzewidywalnego i niemożliwego do przezwyciężenia działania osób trzecich poza umową lub z powodu siły wyższej. HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku niewłaściwego użytkowania lub montażu Produktów niezgodnie z instrukcją.
8.9 W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej wady stwierdzonej w Produkcie, HOORTRADE zobowiązuje się do rozpatrzenia żądania Klienta w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin roboczych od momentu otrzymania kompletnej dokumentacji Klienta (referencje, ilość, zdjęcia, wszelkie informacje wymagane przez HOORTRADE). W przypadku stwierdzenia poważnej wady Produktu, potwierdzonej przez HOORTRADE, HOORTRADE zobowiązuje się do zaproponowania Klientowi rozwiązania dostosowanego do jego potrzeb w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin roboczych od momentu potwierdzenia reklamacji.

9.GŁÓWNA SIŁA

9.1 "Siła wyższa" jest definiowana jako każde zdarzenie niezależne od jednej ze stron i nie dające się racjonalnie przewidzieć w momencie zawarcia umowy pomiędzy HOORTRADE a Klientem. Zdarzenie takie zostanie scharakteryzowane w momencie, gdy strona, która padła ofiarą takiego zdarzenia, nie będzie w stanie prawidłowo wykonać swoich zobowiązań umownych, i to pomimo wdrożenia odpowiednich i właściwych środków mających na celu ograniczenie jego skutków.
9.2 Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszych OWS, które byłoby spowodowane przez drugą stronę po wystąpieniu przypadku siły wyższej, uznanej i określonej przez orzecznictwo francuskie.
9.3 Przypadek siły wyższej zawiesza zobowiązania wynikające z niniejszych OWS na czas trwania ich istnienia i żadna ze stron nie może w tym okresie skutecznie powoływać się na istnienie takiego przypadku siły wyższej w rozumieniu art. 1218 kodeksu cywilnego w celu uzasadnienia zakończenia jej stosunku umownego z drugą stroną. Jeżeli jednak przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzydzieści (30) kolejnych dni, stanowi on podstawę do automatycznego rozwiązania niniejszych OWiZ przez którąkolwiek ze stron, po upływie ośmiu (8) dni od wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru powiadamiającego o tej decyzji.

10.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1 Witryna, jak również bazy danych, teksty, dokumenty, informacje, obrazy, zdjęcia, grafiki, loga i wszelkie inne dane są chronione zgodnie z artykułami L.111-1 i kolejnymi Kodeksu własności intelektualnej i pozostają wyłączną własnością HOORTRADE lub, w razie potrzeby, ich właścicieli, od których HOORTRADE uzyskał niezbędne zezwolenia na użytkowanie.
10.2 HOORTRADE pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej zdeponowanych i zarejestrowanych w Krajowym Instytucie Własności Intelektualnej (INPI) i odnoszących się do Strony, jak również wszystkich praw własności intelektualnej i praw autorskich odnoszących się do wszelkich innych znaków wyróżniających należących do niej.
10.3 Powielanie i/lub przedstawianie, ściąganie, tłumaczenie, adaptacja, wykorzystanie, dystrybucja, nadawanie i/lub przekazywanie, w jakiejkolwiek formie, w celach komercyjnych lub nie, całości lub części Witryny lub jednego z praw własności intelektualnej należących do HOORTRADE jest surowo zabronione. Zabronione są również wszelkie działania i czynności mogące bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawa własności intelektualnej należące do HOORTRADE.
10.4 W przypadku, gdyby doszło do naruszenia praw własności intelektualnej związanych ze Stroną lub prawami należącymi do HOORTRADE, Zleceniodawca jest proszony o zgłoszenie tego faktu do HOORTRADE za pomocą formularza kontaktowego w strefie klienta Strony.

11.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Usługobiorca zostaje poinformowany, że utworzenie jego konta osobistego, jak również złożenie i zatwierdzenie jego zamówienia na Stronie daje możliwość zbierania i przetwarzania przez HOORTRADE dotyczących go danych osobowych, których wykorzystanie podlega przepisom ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i swobodach oraz rozporządzenia europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (zwanej dalej "DWB").
11.2 HOORTRADE udostępnia Klientowi na swojej Stronie internetowej politykę poufności dostępną pod następującym adresem URL www.casanoov.fr/privacy - www.casanoov.at/privacy - www.casanoov.be/privacy - www.casanoov.de/privacy - www.casanoov.dk/privacy - www.casanoov.es/privacy - www.casanoov.fi/privacy - www.casanoov.ie/privacy - www.casanoov.it/privacy - www.casanoov.lu/privacy - www.casanoov.nl/privacy - www.casanoov.pl/privacy - www.casanoov.pt/privacy www.casanoov.se/privacy - oraz opisującą zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych praktykowane przez HOORTRADE, jak również prawa przysługujące Klientowi wobec jego danych.

12.LANGUAGE OF GTCS

12.1 Niniejsze OWH są napisane w języku francuskim.
12.2 Jeżeli konieczne jest ich tłumaczenie na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu za autentyczną uznaje się jedynie wersję francuską.

13.PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

13.1 Niniejsze OWH podlegają prawu francuskiemu.
13.2 W przypadku sporu, do którego mogą doprowadzić niniejsze OWS (lub jedna z ich klauzul) i/lub stosunki między stronami, Klient może, według własnego uznania, oprócz jednego z sądów właściwych miejscowo na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego, wnieść sprawę do sądu w miejscu, w którym się znajdował w momencie zawierania umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.
13.3 Zgodnie z art. L.612-1 kodeksu konsumenckiego przypomina się, że "każdy konsument ma prawo do bezpłatnego odwołania się do mediatora konsumenckiego w celu polubownego rozwiązania sporu między nim a przedsiębiorcą. W tym celu przedsiębiorca gwarantuje konsumentowi skuteczne odwołanie się do systemu mediacji konsumenckiej".
13.4 Zgodnie z zarządzeniem nr 2015-1033 z dnia 20 sierpnia 2015 r. i dekretem wykonawczym nr 2015-1382 z dnia 30 października 2015 r., każdy spór lub tzw. spór konsumencki, z zastrzeżeniem art. L.612-2 francuskiego kodeksu konsumenckiego, może być przedmiotem polubownego rozwiązania w drodze mediacji w CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Paryskie Centrum Mediacji i Arbitrażu).
13.5 W celu przekazania sporu mediatorowi, Klient może :
(i) wypełnić formularz na stronie internetowej CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; lub,
(ii) wyślij swoje żądanie pocztą zwykłą lub poleconą na adres CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; lub,
(iii) wysłać wiadomość e-mail na adres consommation@cmap.fr.
13.6 Przypomina się, że mediacja nie jest obowiązkowa, chyba że prawo stanowi inaczej, i jest oferowana w celu rozwiązania sporów poprzez uniknięcie odwołania się do sądów.

Załącznik 1 - Wzór formularza wycofania

(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy)

Do wiadomości HOORTRADE, 4 bis, avenue Jean-François Raclet - 69007 LYON - Francja

Niniejszym zawiadamiam Pana/Panią o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej numeru zamówienia:

_____________________________________________________

A w odniesieniu do produktu(ów) poniżej :

_____________________________________________________

Otrzymany w dniu : _________________________________

Moje nazwisko i adres:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Opcja zwrotu (niepotrzebne skasowanie) :

Sama zajmę się zwrotem produktów.

Chciałbym skorzystać z usługi zwrotu produktów HOORTRADE (paragraf 6.6 OWH)

Podpis (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej) :

Data :

(*) Wykreślić to, co nie ma zastosowania.

Dodatek 2 - Wykaz kodów pocztowych niedostarczonych przez HOORTRADE

Ceny wyświetlane na Stronie nie obejmują opłat za dostawę do wymienionych miejsc przeznaczenia. poniżej. Aby uzyskać wycenę dostawy dla tych kodów pocztowych, Klient musi przesłać swoją zapytanie do HOORTRADE poprzez formularz kontaktowy dostępny w strefie klienta na Stronie

Kraj Miasto Kod pocztowy
Francja
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Niemcy
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Frauenchiemsee 83256
Chorwacja
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dania
Bornholm 3700 - 3720 - 3730 - 3740 - 3751 - 3760 - 3770 - 3782 - 3790
Sejero 4592
Samso 8305
Anholt 8592
Laeso 9940 - 9950 - 9960
Fur 7884
Fano 6720
Aero 5960 - 5970 5985
Estonia
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finlandia
ALAND ISLES:
Brändo 22920
Eckerö 22270 - 22271
Emkarby 22220
Enklinge 22830
Fiskö 22930
Föglö 22710
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Gottby 22130
Hammarland 22240
Jomala 22150
Jurmo 22950
Kastelholm 22520
Kumlinge 22820
Kögar 22730
Lappo 22840
Lemland 22610
Lumparland 22630
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Pälsböle 22310
Saltvik 22430
Seglinge 22810
Sottunga 22720
Sund 22530
Tjudö 22330
Torsholma 22910
Värdö 22550
Åva 22940
Ödkarby 22320
Włochy
Z wyjątkiem Sycylii i Sardynii
Ventotene 04020
Ponza 04027
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese 58012
Giglio Isola 58012
Giglio Porto 58012
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norwegia
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holandia
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Szwecja
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036
13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Gotland 62000 ➜ 62999
Stockholm Tomteboda 76019

Newsletter obrazkowy
Witamy w Casanoovie!
Podążaj za naszymi wiadomościami!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać wskazówki i sztuczki!

Dostawa
4/7 dni

Bezpieczne
płatności

Bezpłatne
koszty wysyłki

Dostawa
bez kontaktu

Bezpieczna płatność

Visa
Mastercard
p24

Witamy w Casanoov!
Znajdź szeroki wybór wysokiej jakości produktów dedykowanych do otoczenia domu, które są proponowane do Ciebie w uczciwych cenach.
Znajdziesz u nas najlepszy stosunek jakości do ceny do wyboru bramy, motoryzacji wejścia lub ogrodzenia aluminiowego. Bramy ażurowe, pełne, półotwarte, skrzydłowe lub przesuwne, w szerokościach od 3 do 4 metrów: zaprojektowaliśmy dla Państwa różne modele, łączące bezpieczeństwo i estetykę. Aby ułatwić Państwu wybór, dysponują Państwo wszystkimi informacjami technicznymi, jak i wizualnymi w danej sytuacji. Przejrzyj naszą ofertę i wybierz wymiary i wzory, które Ci odpowiadają! W CASANOOVIE oferujemy również wszystkie niezbędne akcesoria.
W CASANOOVIE wszystko jest zrobione po to, aby Cię zadowolić. Oprócz ekonomicznego produktu wysokiej jakości, pomyśleliśmy o Twoim komforcie podczas montażu produktów: szybko i łatwo z pełną instrukcją montażu.
Płatności są zabezpieczone i dostawa po umówieniu jest oferowana. Miłej zabawy i dobrych zakupów!

Informacja o cookies

Kontynuując swoją nawigację, użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie do personalizacji treści/reklamy i analizy ruchu. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.