Plusy? Oszczędzaj z Casanoovem Pro
Plusy? Oszczędzaj z Casanoovem Pro

Mój koszyk

Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Po zatwierdzeniu zakupów, użytkownik zostanie obciążony kwotą zamówienia.

W rezerwacji


Razem (z VAT)

Złóż zamówienie Kontynuuj zakupy

lub

ZASADY I WARUNKI
HOORTRADE


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") proponowane są przez spółkę HOORTRADE, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale 7.500 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyonie pod numerem 878 143 601, której siedziba znajduje się przy 4 bis, avenue Jean-François Raclet w LYON (69007) (zwaną dalej "HOORTRADE").
Poprzez swoją stronę internetową dostępną pod następującymi adresami URL: www.casanoov.fr/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.se/ (zwaną dalej "Stroną"), HOORTRADE oferuje sprzedaż w katalogu towarów konsumpcyjnych przeznaczonych do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków (zwanych dalej "Produktami"), każdemu kupującemu, osobie fizycznej, działającej w celach nie objętych zakresem swojej działalności zawodowej i zamieszkałej na terytorium Francji lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej (zwanemu dalej "Klientem").
Każdy Klient potwierdza, że przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z HOORTRADE posiadał wiedzę, w sposób czytelny i zrozumiały, na temat niniejszych OWS, jak również wszystkie informacje niezbędne do wykonania niniejszego, zgodnie z artykułami od L.111-1 do L.111-8 i L.221-5 Kodeksu Konsumpcji.

1.ZASTOSOWANIE I WYKONALNOŚĆ GVC'S

1.1 Niniejsze OWS mają zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do wszelkich zamówień na Produkty złożonych na Stronie przez Klienta.
1.2 Niniejsze OWS mają na celu określenie warunków zamówienia Produktów na Stronie, jak również odpowiednich praw i obowiązków każdej ze stron w kontekście dostawy Produktów.
1.3 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, niniejsze OWS mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi klauzulami wynikającymi z warunków ogólnych, wcześniej opracowanych i opublikowanych na Stronie. Mają one zastosowanie do wyłączenia wszelkich innych uzgodnień.
1.4 Niniejsze OWS są uważane za integralną i istotną część umowy zawartej pomiędzy HOORTRADE a każdym z jego Klientów. Są one dostępne w każdej chwili na Stronie.
1.5 Niniejsze OWS są systematycznie zgłaszane Klientowi podczas zatwierdzania jego zamówienia, co oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych OWS. Akceptacja ta polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola przeznaczonego do tego celu. Fakt zaznaczenia tego pola będzie uważany za mający taką samą wartość jak odręczny podpis Klienta.
1.6 HOORTRADE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub dostosowania niniejszych OWS w dowolnym czasie. W każdym przypadku, tylko wersja obowiązująca w dniu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej będzie obowiązywać Klienta.
1.7 Fakt, że HOORTRADE nie korzysta w danym momencie z któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie może być interpretowany jako warty rezygnacji w celu skorzystania z niego później.
1.8 HOORTRADE zaprasza każdego Klienta do dokładnego zapoznania się z niniejszymi OWS, do ich wydrukowania i/lub zapisania na trwałym nośniku, przed przystąpieniem do składania zamówienia na Produkty na Stronie.

2.UTWORZENIE / POSIADANIE OSOBISTEGO KONTA KLIENTA

2.1 Utworzenie i/lub posiadanie osobistego konta klienta jest koniecznym i obowiązkowym warunkiem wstępnym w celu zatwierdzenia zamówienia Produktów na Stronie.
2.2 Klient może utworzyć swoje osobiste konto:
● od pierwszej wizyty w Witrynie lub w dowolnym innym czasie podczas kolejnej wizyty w Witrynie, z zakładki przeznaczonej do tego celu i dostępnej na wszystkich stronach Witryny;
● przy składaniu zamówienia w Witrynie, po wybraniu Produktów, które chce zamówić i zatwierdzeniu swojego "Koszyka".
2.3 W celu utworzenia swojego osobistego konta, Klient musi wypełnić wszystkie wymagane informacje dotyczące jego osoby, przy czym należy zaznaczyć, że niekompletne utworzenie konta nie może zostać zatwierdzone.

3.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA STRONIE

3.1 Wszystkie zamówienia produktów są koniecznie składane za pośrednictwem Strony. HOORTRADE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wizualizacje i opisy jak najbardziej wierne Produktom. Ponieważ jednak te elementy wizualne i teksty ilustracji nie są umowne, Zleceniodawca nie może ponosić odpowiedzialności w tym zakresie ze strony HOORTRADE.
3.2 HOORTRADE nie przyjmuje żadnego zamówienia produktów wykonanych na zamówienie, które nie są prezentowane na Stronie.
3.3 Pod warunkiem, że HOORTRADE wyraźnie zaproponuje to na Stronie internetowej, Klient może :
- Przystąpić do rezerwacji Produktu, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek płatności. W celu potwierdzenia rezerwacji, na podany przez niego adres e-mail zostaje wysłany Klientowi e-mail z rezerwacją. Gdy zarezerwowany Produkt(y) może być wstępnie zamówiony(e) lub zamówiony(e), HOORTRADE dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta o możliwości wstępnego zamówienia lub zamówienia danego Produktu(ów).
- Wstępne zamówienie Produktu, którego nie ma w magazynie i który jest uzupełniany. W zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności, zostanie ona obciążona przez HOORTRADE w momencie złożenia zamówienia wstępnego, w trakcie ekspedycji produktów lub przy odbiorze pierwszej przesyłki. HOORTRADE przystąpi do realizacji zamówienia Klienta od razu po otrzymaniu produktów.
- Zamówienie Produktu w magazynie. W zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności, Klient zostanie obciążony przez HOORTRADE w momencie składania zamówienia, w trakcie wysyłki produktów lub przy odbiorze pierwszej paczki. HOORTRADE przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po potwierdzeniu przez Operatora Usług Płatniczych wypłacalności Klienta.
3.4 Klient wybiera bezpośrednio na stronie internetowej Produkt(y), który chce zamówić i może w każdej chwili wejść na stronę "Mój Koszyk" w celu wizualizacji wybranych Produktów i ich walidacji w celu złożenia zamówienia.
3.5 Klient musi, w każdym przypadku, połączyć się ze swoim osobistym kontem, jeśli nie zrobił tego wcześniej, lub jeśli nie zrobił tego wcześniej, utworzyć konto w celu złożenia zamówienia na Stronie. W celu sfinalizowania swojego zamówienia, będzie on zobowiązany do podania dodatkowych informacji, w szczególności swojego numeru telefonu w celu ułatwienia umówienia się na dostawę swoich Produktów, jak również adresu dostawy i adresu do faktury swojego zamówienia. W tym zakresie Klient nie może żądać dostawy zamówionych Produktów w miejscu innym niż jego kraj zamieszkania. Wszelkie prośby o dostawę w mieście lub miejscowości wykluczonej przez HOORTRADE (por. załącznik 2 niniejszych OWS) lub trudno dostępnej powinny być kierowane do HOORTRADE poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie pod adresem www.casanoov.fr/contact/ - www.casanoov.at/contact/ - www.casanoov.be/contact/ - www.casanoov.de/contact/ - www.casanoov.dk/contact/ - www.casanoov.es/contact/ - www.casanoov.fi/contact/ - www.casanoov.ie/contact/ - www.casanoov.it/contact/ - www.casanoov.lu/contact/ - www.casanoov.nl/contact/ - www.casanoov.pl/contact/ - www.casanoov.pt/contact/ - www.casanoov.se/contact/ w celu uzyskania kosztorysu dostawy. W każdym przypadku, wszystkie zamówienia muszą być należycie wypełnione i muszą zawierać te informacje, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność i adekwatność podanych danych.
3.6 Klient może dokonywać zmian, poprawek, uzupełnień, a nawet anulować swoje zamówienie do momentu zatwierdzenia go na stronie podsumowania zamówienia, przed dokonaniem płatności.
3.7 Przed zatwierdzeniem swojego zamówienia, Klient musi zapoznać się z niniejszymi OWH i zaakceptować je w całości i bez zastrzeżeń.
3.8 Po zatwierdzeniu swojego zamówienia i informacji o dostawie, Klient musi wybrać metodę płatności za swoje zamówienie w zarezerwowanym do tego celu miejscu, dodać dowolny kod rabatowy, który może posiadać, a następnie zatwierdzić płatność.
3.9 W hipotezie, w której z powodu błędu komputerowego i/lub technicznego, Klient zamówiłby jeden lub kilka Produktów, które byłyby faktycznie niedostępne w sprzedaży, HOORTRADE poinformuje Klienta o tym błędzie magazynowym tak szybko jak to możliwe po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie HOORTRADE przystąpi do anulowania zamówienia i do zwrotu pieniędzy za dane Produkty.
3.10 Umowa pomiędzy HOORTRADE a Klientem zostaje ostatecznie zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Niniejsze potwierdzenie zamówienia zawiera niniejsze OWU w formacie PDF. Zamówienie ostateczne nie może zostać anulowane, w całości lub częściowo, przez Klienta, z wyjątkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6.
3.11 Wszelkie prośby związane z zamówieniem muszą być kierowane do HOORTRADE poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy na Stronie, dostępny poprzez osobiste konto Klienta.

4.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny produktów
4.1 Dostęp do Strony i prezentacji Produktów jest bezpłatny. Tylko zamówienie jednego lub kilku Produktów będzie podlegało opłacie przez tego ostatniego.
4.2 Obowiązujące ceny są cenami obowiązującymi w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na Stronie. Ceny dostarczonych Produktów mogą się różnić w zależności od miejsca dostawy, ceny Produktów przeznaczonych do kraju spoza Unii Europejskiej nie podlegają podatkowi VAT.
4.3 Ceny Produktów oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z zamówieniem są wskazane, w sposób jasny i zrozumiały, na podsumowaniu zamówienia. Przed złożeniem zamówienia, Klient jest zobowiązany do potwierdzenia tego podsumowania.
Zasady i warunki płatności
4.4 Ceny będą fakturowane na podstawie stawek obowiązujących w momencie składania zamówienia. Faktura podsumowująca wszystkie zamówione przez Klienta Produkty, jak również ich koszt, będzie systematycznie wysyłana do Klienta.
4.5 Klient zapłaci cenę swojego zamówienia bezpośrednio na Stronie, zgodnie z metodą i opcją płatności wybraną przy składaniu zamówienia, i to zgodnie z przewidzianą w tym celu procedurą. W zależności od kraju zamieszkania, HOORTRADE proponuje Klientowi różne sposoby płatności.
4.6 W przypadku płatności za zamówienie lub zamówienia wstępnego w CB/Mastercad/Visa/Paypal, Klient będzie miał możliwość wyboru momentu efektywnego obciążenia swojego zamówienia według dwóch następujących opcji :
- Albo płatność zostanie dokonana w momencie wysyłki zamówienia, kiedy przewoźnik przejmie zlecenie.
- Albo płatność zostanie dokonana w momencie otrzymania zamówienia: w tym przypadku Klient jest poinformowany, że ta opcja płatności wygeneruje dodatkowe koszty dokładnie wskazane na Stronie w momencie finalizacji jego zamówienia.
W obu przypadkach Klient podaje swoje dane bankowe przy składaniu zamówienia, ale kwoty zostaną pobrane dopiero w momencie wysłania zamówienia lub w momencie potwierdzenia i akceptacji przez Klienta odbioru przesyłki (lub pierwszej paczki tego samego zamówienia, w przypadku dostawy wielopakowej).
HOORTRADE przygotowuje zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia o wypłacalności wybranego przez Klienta środka płatniczego.
4.7 W przypadku płatności za zamówienie lub zamówienie przedpremierowe z SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24, Klient zostanie obciążony w momencie składania zamówienia lub zamówienia przedpremierowego.
4.8 Klient jest poinformowany, że dla każdej płatności, HOORTRADE używa bezpiecznego systemu płatności zarządzanego przez autoryzowanych dostawców płatności CHECKOUT i PAYPAL.
4.9 Brak płatności w terminie płatności automatycznie, bez uprzedniego formalnego powiadomienia i z mocy prawa, prowadzi do zawieszenia lub unieważnienia zamówienia Klienta, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego postępowania.

5.DOSTAWA PRODUKTU

5.1 Produkty zamówione na Stronie dostarczane są wraz z odpowiednimi instrukcjami obsługi i instalacji. Dokumenty te mogą być również przesłane do Klienta na jego życzenie. Klient jest informowany, że w przypadku zamówienia Produktu dostarczonego w kilku pakietach, odpowiednie instrukcje są umieszczane tylko w jednym z dostarczonych pakietów.
5.2 Klient zostaje poinformowany, że Produkty są dostarczane przez upoważnionego do tego przewoźnika. Cena dostawy jest wliczona w cenę sprzedaży Produktu. W przypadku, gdy dostawa musi być realizowana w miejscu trudno dostępnym, HOORTRADE prześle Klientowi ofertę na tę dostawę.
5.3 O ile w trakcie składania zamówienia lub w opisie zamówionych Produktów (w szczególności w przypadku rezerwacji lub zamówienia wstępnego Produktu) na Stronie Internetowej nie postanowiono inaczej, HOORTRADE zobowiązuje się do wysłania wspomnianych Produktów w ciągu 72 godzin roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Opóźnienia ogłoszone na Stronie Internetowej są zgodne z praktykami naszych autoryzowanych przewoźników. W każdym przypadku, zamówione Produkty zostaną dostarczone w maksymalnym terminie trzydziestu (30) dni od zawarcia umowy lub w terminie uzgodnionym z Klientem.
5.4 W przypadku nieobecności Klienta w umówionym z przewoźnikiem terminie dostawy i/lub w przypadku błędu w adresie dostawy lub numerze telefonu podanym przez Klienta lub w przypadku trudności w dostępie do umówionego miejsca dostawy, HOORTRADE zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta w całości lub w części dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia nowej dostawy Produktu (Produktów), o czym Klient zostanie poinformowany wcześniej.
5.5 W przypadku, gdy Klient nie otrzyma zamówionego Produktu (Produktów), bez uzasadnienia przekazania go do HOORTRADE, zostanie mu zwrócona kwota zamówienia pomniejszona o koszty zwrotu zamówienia do magazynu HOORTRADE (patrz harmonogram kosztów zwrotu 6.6).
5.6 Klient może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie dostawy, jeśli zauważy anomalię dotyczącą dostawy (uszkodzenie, brak Produktu w stosunku do dowodu dostawy, uszkodzone opakowanie, zepsuty lub uszkodzony Produkt, itp.) Jeśli zamówiony przez Klienta Produkt lub Produkty zostały uszkodzone lub zniszczone podczas transportu do uzgodnionego miejsca dostawy, Klient musi jak najszybciej poinformować o tym HOORTRADE, aby umożliwić mu kontakt z danym przewoźnikiem. Klient jest proszony o udokumentowanie napotkanych problemów (zdjęcie, komentarze BL) w celu ułatwienia realizacji zwrotów z przewoźnikiem.
5.7 Jeśli paczka Klienta zostanie zwrócona do HOORTRADE z powodu anomalii lub uszkodzenia, HOORTRADE skontaktuje się z Klientem po otrzymaniu zwróconej paczki, aby poprosić o dalsze postępowanie z zamówieniem. Jeśli Klient omyłkowo odmówił przyjęcia przesyłki, będzie mógł poprosić o jej zwrot, płacąc z góry koszty związane z nową przesyłką, która zostanie mu przekazana. Koszty te będą również musiały zostać opłacone w przypadku zamówień, dla których koszty wysyłki zostały zaoferowane w momencie składania zamówienia.
5.8 Wszelkie opóźnienia w dostawie w stosunku do daty lub opóźnienia wskazanego Klientowi w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku braku wskazania daty lub opóźnienia w trakcie składania zamówienia, przekraczające trzydzieści (30) dni od zawarcia umowy, mogą prowadzić do rozstrzygnięcia sprzedaży z inicjatywy Klienta, na jego pisemną prośbę przesłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeśli po zleceniu HOORTRADE zrealizowania dostawy, nie zrealizował jej. Wówczas Klient otrzyma zwrot całości wpłaconych kwot, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty anulowania umowy. Klauzula ta nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie w dostawie spowodowane jest działaniem siły wyższej.

6.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Klient ma czternaście (14) wolnych dni od otrzymania Produktów, aby móc skorzystać z prawa do zwrotu w HOORTRADE, zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi opisanymi w Kodeksie Konsumenckim, bez konieczności uzasadniania przyczyny lub płacenia kar.
6.2 Jeśli Klient zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować HOORTRADE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej przez wysłanie, przed upływem powyższego terminu:
- Za pomocą formularza załączonego do niniejszych OWS, w Załączniku 1 i przesłanego albo pocztą za potwierdzeniem odbioru, albo poprzez formularz kontaktowy dostępny w strefie Klienta na Stronie.
- Z każdym innym wyraźnym, jednoznacznym oświadczeniem wyrażającym chęć wycofania się (na przykład, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru).
6.3 W każdym przypadku, Klient musi wskazać jednoznaczną i jednoznaczną wolę wycofania się i swój wybór zarządzania zwrotem pakietów lub skorzystania z usług HOORTRADE.
6.4 Po otrzymaniu przez HOORTRADE prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu przesyłki, HOORTRADE niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania zwrotu na trwałym nośniku, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
6.5 W każdym przypadku Klient będzie musiał zwrócić Produkty do HOORTRADE lub do innej osoby wyznaczonej przez HOORTRADE, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od momentu poinformowania o swojej decyzji o zwrocie. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić dany Produkt (Produkty) do HOORTRADE w oryginalnym opakowaniu, wraz z przekazanymi zawiadomieniami i/lub ewentualnymi akcesoriami.
6.6 HOORTRADE oferuje Klientowi usługę zwrotu Produktów ze względu na ich objętość i/lub wagę. Klient może zaakceptować propozycję HOORTRADE lub powierzyć zwrot Produktów wybranemu przez siebie przewoźnikowi. W przypadku przyjęcia propozycji HOORTRADE Klient zostaje poinformowany, że pozostaje on odpowiedzialny za opłacenie kosztów zwrotu Produktów oraz że HOORTRADE potrąci odpowiednie koszty z całkowitej kwoty, która zostanie mu zwrócona. Na koszty zwrotu Produktów składa się stała opłata w wysokości 26,45 euro za opakowanie + koszty zmienne w zależności od wagi opakowania (patrz tabela poniżej).
WAGA OPAKOWANIA DO A (w KG) WYSYŁKA ZWROTNA W PACZCE TTC
1 210,83 PLN
2 214,88 PLN
3 218,93 PLN
4 223,02 PLN
5 227,07 PLN
6 231,12 PLN
7 235,17 PLN
8 239,27 PLN
9 243,32 PLN
10 247,37 PLN
11 251,42 PLN
12 255,51 PLN
13 259,56 PLN
14 263,61 PLN
15 267,66 PLN
16 271,76 PLN
17 275,81 PLN
18 279,86 PLN
19 283,91 PLN
20 288,00 PLN
21 292,05 PLN
22 296,10 PLN
23 300,15 PLN
24 304,25 PLN
25 308,30 PLN
26 312,35 PLN
27 316,40 PLN
28 320,45 PLN
29 324,54 PLN
30 328,59 PLN
Niezależnie od wyboru przewoźnika dokonanego przez Klienta, elementy zwracane są niekompletne, uszkodzone, uszkodzone w wyniku nieprawidłowej obsługi przez Klienta nie będą zwracane w całości. HOORTRADE będzie poinformować Klienta o wysokości odszkodowania odpowiadającego szkodom cierpiał.
6.7 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, całość wpłaconych przez niego kwot zostanie mu zwrócona przez HOORTRADE, bez nieuzasadnionej zwłoki, w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania HOORTRADE o decyzji odstąpienia od umowy przez Klienta. Jeśli Klient zdecyduje się na skorzystanie z usługi zwrotu Produktu oferowanej przez HOORTRADE, odpowiednie koszty zwrotu zostaną potrącone ze zwróconej kwoty. Zwrot ten może zostać odroczony do czasu zwrotu Produktów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu wysyłki tych Produktów, przy czym wybrana data jest pierwszym z tych faktów. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty w momencie składania zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na użycie innego środka płatności i pod warunkiem, że zwrot nie spowoduje żadnych kosztów dla Klienta.

7.GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancje prawne
Jeżeli konsument działa na podstawie prawnej gwarancji zgodności, ma dwa lata od daty dostawy towarów na podjęcie działania; może on wybrać między naprawą a wymianą towarów, z zastrzeżeniem warunków dotyczących kosztów przewidzianych w art. L.217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego; z wyjątkiem towarów używanych, jest on zwolniony z obowiązku udowodnienia braku zgodności towarów w ciągu 24 miesięcy od dostawy towarów.
Prawna gwarancja zgodności ma zastosowanie niezależnie od wszelkich gwarancji handlowych, które mogły zostać udzielone.
Konsument może podjąć decyzję o wykonaniu gwarancji na wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 k.c., chyba że sprzedawca zastrzegł, że nie będzie związany żadną gwarancją; w przypadku wykonania tej gwarancji kupujący ma wybór między anulowaniem sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 k.c.. Od momentu wykrycia wady przysługuje mu okres dwóch lat.
Odroczenie, zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia nie może skutkować wydłużeniem wygasającego terminu przedawnienia poza dwadzieścia lat od dnia, w którym powstało prawo zgodnie z art. 2232 k.c..
7.1 Wszystkie Produkty zakupione na Stronie korzystają z następujących gwarancji prawnych, przewidzianych przez Kodeks Cywilny i Kodeks Konsumenta:
Prawna gwarancja zgodności
7.2 Zgodnie z artykułami L.217-4 i kolejnymi Kodeksu Konsumenckiego, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową zawartą z Klientem i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady zgodności istniejące podczas dostawy Produktu. Gwarancja zgodności może być wykonana, jeżeli wada powinna istnieć w dniu przejęcia Produktu.
7.3 Jeżeli jednak wada pojawi się w ciągu 24 miesięcy od tej daty, domniemywa się, że spełnia ona ten warunek. Jednakże, zgodnie z art. L.217-7 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "sprzedawca może obalić to domniemanie, jeżeli nie jest ono zgodne z charakterem [produktu] lub powoływanym brakiem zgodności". W związku z tym HOORTRADE może przeanalizować kwestionowany Produkt w celu ustalenia, czy wada istnieje, czy też nie w dniu dostawy Produktu do Klienta. Z drugiej strony, po upływie 24 miesięcy, do Klienta należy udowodnienie, że wada istniała w momencie przejęcia Produktu.
7.4 Zgodnie z art. L.217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego, "w przypadku braku zgodności, Klient wybiera pomiędzy naprawą lub wymianą Produktu. Jednakże Sprzedawca nie może postępować zgodnie z wyborem Kupującego, jeżeli wybór ten pociąga za sobą koszty, które są wyraźnie nieproporcjonalne do innej metody, biorąc pod uwagę wartość towaru lub znaczenie wady. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany postępować, chyba że nie jest to możliwe, zgodnie z metodą wybraną przez kupującego.
Gwarancja prawna na wady ukryte
7.5 Zgodnie z art. 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego Klient może żądać wykonania gwarancji na wady ukryte, jeżeli przedstawione wady nie pojawiły się w momencie zakupu, są wcześniejsze i są wystarczająco poważne (wada musi albo spowodować, że Produkt nie nadaje się do użytku, do którego jest przeznaczony, albo ograniczyć to użytkowanie do takiego stopnia, że Klient nie nabyłby Produktu lub nie nabyłby go po takiej cenie, gdyby wiedział o wadzie).
7.6 Reklamacje, wnioski o zwrot kosztów za Produkt niezgodny z przeznaczeniem muszą być składane drogą pocztową lub poprzez dedykowany w tym celu formularz kontaktowy, dostępny na Stronie w strefie klienta. Klient otrzyma zwrot pieniędzy przelewem bankowym w wysokości kwoty swojego zamówienia. Koszty procedury zwrotu (w szczególności koszty przesyłki zwrotnej danego Produktu) pozostaną na koszt HOORTRADE.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Każda ze stron bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z jej wad, błędów lub zaniedbań i powodujące bezpośrednie szkody dla drugiej strony.
Odpowiedzialność klienta
8.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość, precyzję, trafność i dokładność informacji podanych na stronie internetowej w celu złożenia i zatwierdzenia zamówienia. Jakikolwiek błąd Klienta dotyczący danych przekazanych HOORTRADE podczas składania zamówienia, który może mieć wpływ na dostawę zamówionych Produktów, może skutkować obciążeniem HOORTRADE kosztami niezbędnymi do zapewnienia nowej dostawy. HOORTRADE nie ponosi za to odpowiedzialności.
8.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec HOORTRADE i ewentualnie wobec osób trzecich za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez informacje przekazane, transmitowane lub nadawane w związku ze złożeniem zamówienia i stosowaniem niniejszych OWH, jak również za naruszenie przez Klienta niniejszych postanowień umownych.
8.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Produktów, które zamawia za pośrednictwem Strony.
8.5 Montaż i instalacja dostarczonego Produktu(ów) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Podobnie, wszelkie ewentualne cięcia Produktu lub modyfikacje części składających się na Produkt są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Klienta. W żadnym wypadku HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za montaż, który nie jest zgodny z zasadami sztuki lub z instrukcją montażu i użytkowania.
8.6 W celu zapewnienia prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta zaleca się, aby Klient w dniu dostawy sprawdził stan i zawartość przesyłki, a o stwierdzonych wadach niezwłocznie powiadomił HOORTRADE za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku wystąpienia wady, Klient nie może przystąpić do montażu produktu przed rozpatrzeniem jego reklamacji przez HOORTRADE (patrz terminy rozpatrywania w artykule 8.9 niniejszych OWH). W przypadku montażu produktu, HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nowe widoczne wady stwierdzone przez Klienta po tym montażu.
Odpowiedzialność HOORTRADE
8.7 HOORTRADE podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić Klientowi dostawę Produktów o najwyższej jakości i w możliwie najlepszym stanie. HOORTRADE ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu i będzie zajmować się wyłącznie ewentualnymi roszczeniami związanymi z tymi Produktami.
8.8 HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstałyby z winy samego klienta lub z powodu nieprzewidywalnego i niemożliwego do przezwyciężenia działania osób trzecich poza umową lub z powodu siły wyższej. HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku niewłaściwego użytkowania lub montażu Produktów niezgodnie z instrukcją.
8.9 W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej wady stwierdzonej w Produkcie, HOORTRADE zobowiązuje się do rozpatrzenia żądania Klienta w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin roboczych od momentu otrzymania kompletnej dokumentacji Klienta (referencje, ilość, zdjęcia, wszelkie informacje wymagane przez HOORTRADE). W przypadku stwierdzenia poważnej wady Produktu, potwierdzonej przez HOORTRADE, HOORTRADE zobowiązuje się do zaproponowania Klientowi rozwiązania dostosowanego do jego potrzeb w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin roboczych od momentu potwierdzenia reklamacji.

9.GŁÓWNA SIŁA

9.1 "Siła wyższa" jest definiowana jako każde zdarzenie niezależne od jednej ze stron i nie dające się racjonalnie przewidzieć w momencie zawarcia umowy pomiędzy HOORTRADE a Klientem. Zdarzenie takie zostanie scharakteryzowane w momencie, gdy strona, która padła ofiarą takiego zdarzenia, nie będzie w stanie prawidłowo wykonać swoich zobowiązań umownych, i to pomimo wdrożenia odpowiednich i właściwych środków mających na celu ograniczenie jego skutków.
9.2 Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszych OWS, które byłoby spowodowane przez drugą stronę po wystąpieniu przypadku siły wyższej, uznanej i określonej przez orzecznictwo francuskie.
9.3 Przypadek siły wyższej zawiesza zobowiązania wynikające z niniejszych OWS na czas trwania ich istnienia i żadna ze stron nie może w tym okresie skutecznie powoływać się na istnienie takiego przypadku siły wyższej w rozumieniu art. 1218 kodeksu cywilnego w celu uzasadnienia zakończenia jej stosunku umownego z drugą stroną. Jeżeli jednak przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzydzieści (30) kolejnych dni, stanowi on podstawę do automatycznego rozwiązania niniejszych OWiZ przez którąkolwiek ze stron, po upływie ośmiu (8) dni od wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru powiadamiającego o tej decyzji.

10.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1 Witryna, jak również bazy danych, teksty, dokumenty, informacje, obrazy, zdjęcia, grafiki, loga i wszelkie inne dane są chronione zgodnie z artykułami L.111-1 i kolejnymi Kodeksu własności intelektualnej i pozostają wyłączną własnością HOORTRADE lub, w razie potrzeby, ich właścicieli, od których HOORTRADE uzyskał niezbędne zezwolenia na użytkowanie.
10.2 HOORTRADE pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej zdeponowanych i zarejestrowanych w Krajowym Instytucie Własności Intelektualnej (INPI) i odnoszących się do Strony, jak również wszystkich praw własności intelektualnej i praw autorskich odnoszących się do wszelkich innych znaków wyróżniających należących do niej.
10.3 Powielanie i/lub przedstawianie, ściąganie, tłumaczenie, adaptacja, wykorzystanie, dystrybucja, nadawanie i/lub przekazywanie, w jakiejkolwiek formie, w celach komercyjnych lub nie, całości lub części Witryny lub jednego z praw własności intelektualnej należących do HOORTRADE jest surowo zabronione. Zabronione są również wszelkie działania i czynności mogące bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawa własności intelektualnej należące do HOORTRADE.
10.4 W przypadku, gdyby doszło do naruszenia praw własności intelektualnej związanych ze Stroną lub prawami należącymi do HOORTRADE, Zleceniodawca jest proszony o zgłoszenie tego faktu do HOORTRADE za pomocą formularza kontaktowego w strefie klienta Strony.

11.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Usługobiorca zostaje poinformowany, że utworzenie jego konta osobistego, jak również złożenie i zatwierdzenie jego zamówienia na Stronie daje możliwość zbierania i przetwarzania przez HOORTRADE dotyczących go danych osobowych, których wykorzystanie podlega przepisom ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i swobodach oraz rozporządzenia europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (zwanej dalej "DWB").
11.2 HOORTRADE udostępnia Klientowi na swojej Stronie internetowej politykę poufności dostępną pod następującym adresem URL www.casanoov.fr/privacy/ - www.casanoov.at/privacy/ - www.casanoov.be/privacy/ - www.casanoov.de/privacy/ - www.casanoov.dk/privacy/ - www.casanoov.es/privacy/ - www.casanoov.fi/privacy/ - www.casanoov.ie/privacy/ - www.casanoov.it/privacy/ - www.casanoov.lu/privacy/ - www.casanoov.nl/privacy/ - www.casanoov.pl/privacy/ - www.casanoov.pt/privacy/ - www.casanoov.se/privacy/ oraz opisującą zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych praktykowane przez HOORTRADE, jak również prawa przysługujące Klientowi wobec jego danych.

12.LANGUAGE OF GTCS

12.1 Niniejsze OWH są napisane w języku francuskim.
12.2 Jeżeli konieczne jest ich tłumaczenie na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu za autentyczną uznaje się jedynie wersję francuską.

13.PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

13.1 Niniejsze OWH podlegają prawu francuskiemu.
13.2 W przypadku sporu, do którego mogą doprowadzić niniejsze OWS (lub jedna z ich klauzul) i/lub stosunki między stronami, Klient może, według własnego uznania, oprócz jednego z sądów właściwych miejscowo na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego, wnieść sprawę do sądu w miejscu, w którym się znajdował w momencie zawierania umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.
13.3 Zgodnie z art. L.612-1 kodeksu konsumenckiego przypomina się, że "każdy konsument ma prawo do bezpłatnego odwołania się do mediatora konsumenckiego w celu polubownego rozwiązania sporu między nim a przedsiębiorcą. W tym celu przedsiębiorca gwarantuje konsumentowi skuteczne odwołanie się do systemu mediacji konsumenckiej".
13.4 Zgodnie z zarządzeniem nr 2015-1033 z dnia 20 sierpnia 2015 r. i dekretem wykonawczym nr 2015-1382 z dnia 30 października 2015 r., każdy spór lub tzw. spór konsumencki, z zastrzeżeniem art. L.612-2 francuskiego kodeksu konsumenckiego, może być przedmiotem polubownego rozwiązania w drodze mediacji w CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Paryskie Centrum Mediacji i Arbitrażu).
13.5 W celu przekazania sporu mediatorowi, Klient może :
(i) wypełnić formularz na stronie internetowej CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; lub,
(ii) wyślij swoje żądanie pocztą zwykłą lub poleconą na adres CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; lub,
(iii) wysłać wiadomość e-mail na adres consommation@cmap.fr.
13.6 Przypomina się, że mediacja nie jest obowiązkowa, chyba że prawo stanowi inaczej, i jest oferowana w celu rozwiązania sporów poprzez uniknięcie odwołania się do sądów.

Załącznik 1 - Wzór formularza wycofania

(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy)

Do wiadomości HOORTRADE, 4 bis, avenue Jean-François Raclet - 69007 LYON - Francja

Niniejszym zawiadamiam Pana/Panią o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej numeru zamówienia:

_____________________________________________________

A w odniesieniu do produktu(ów) poniżej :

_____________________________________________________

Otrzymany w dniu : _________________________________

Moje nazwisko i adres:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Opcja zwrotu (niepotrzebne skasowanie) :

Sama zajmę się zwrotem produktów.

Chciałbym skorzystać z usługi zwrotu produktów HOORTRADE (paragraf 6.6 OWH)

Podpis (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej) :

Data :

(*) Wykreślić to, co nie ma zastosowania.

Dodatek 2 - Wykaz kodów pocztowych niedostarczonych przez HOORTRADE

Ceny wyświetlane na Stronie nie obejmują opłat za dostawę do wymienionych miejsc przeznaczenia. poniżej. Aby uzyskać wycenę dostawy dla tych kodów pocztowych, Klient musi przesłać swoją zapytanie do HOORTRADE poprzez formularz kontaktowy dostępny w strefie klienta na Stronie

Kraj Miasto Kod pocztowy
Francja
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Niemcy
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Chorwacja
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dania
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Hiszpania
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estonia
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finlandia
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Włochy
Z wyjątkiem Sycylii i Sardynii
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norwegia
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holandia
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalia
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Szwecja
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Newsletter obrazkowy
Witamy w Casanoovie!
Podążaj za naszymi wiadomościami!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać wskazówki i sztuczki!

Dostawa
4/7 dni

Bezpieczne
płatności

Bezpłatne
koszty wysyłki

Dostawa
bez kontaktu

Bezpieczna płatność

Visa
Mastercard
Paypal
p24

Witamy w Casanoov!
Specjalizując się w internetowej sprzedaży sprzętu przeznaczonego do środowiska domowego, Casanoov stawia sobie za punkt honoru zaoferowanie Ci kompletnej oferty, która pozwoli ograniczyć Twój wygląd zewnętrzny zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi w przystępnych cenach. ceny.
Jakość w dobrej cenie! To motto Casanoova.
Poznaj naszą szeroką gamę aluminiowych bram skrzydłowych, bram przesuwnych, bram i ogrodzeń, najnowszych trendów materiałowych.
Wszystkie nasze produkty zostały przemyślane i zaprojektowane jako zestaw.
Łatwy i szybki w instalacji, samodzielny montaż bram i ogrodzeń Casanoov będzie dziecinnie prosty.
Wszystkie nasze modele zostały zaprojektowane tak, aby łączyć zarówno bezpieczeństwo, jak i estetykę.
Casanoov oferuje wybór, który spełnia wszystkie Twoje życzenia i wymagania: klasyczne modele z pełnym wypełnieniem, półperforowane, perforowane lub ultraperforowane (z kratką) lub bardziej nowoczesne z naszymi modelami design. W Casanoov robimy wszystko, aby Cię usatysfakcjonować!
Nasze modele designerskie są inspirowane i projektowane we Francji, są dostępne w 6 wariantach, a każdy z nich ma unikalne ozdobne tabliczki, zaprojektowane przez nas dla Ciebie.
Wybierz gamę który najbardziej Ci odpowiada, aby uzyskać nowoczesny wygląd zewnętrzny, który Ci odpowiada.
A aby uzyskać jeszcze bardziej nowoczesny wygląd zewnętrzny, pomyśl o zautomatyzowaniu swojego wejścia i przejrzyj naszą kategorię motoryzacyjną, która oferuje automatykę do bram skrzydłowych i przesuwnych dostosowaną do Twoich potrzeb.< br />Odkryj również wszystkie nasze akcesoria do harmonijnego wyglądu zewnętrznego, takie jak nasze słupki aluminiowe w kolorach pasujących do naszych bram, bram i ogrodzeń ogrodowych.
Aby ułatwić Ci wybór, masz wszystkie informacje techniczne, a także wizualizacje na żywo na wszystkich naszych kartach produktów.
Płatności są bezpieczne, a dostawa jest bezpłatna. Ciesz się i szczęśliwe zakupy!

Zgoda na korzystanie z plików cookie

Kontynuując swoją nawigację, użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie do personalizacji treści/reklamy i analizy ruchu. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.